Terma dan Syarat

Pemilikan dan Operasi

Laman web ini adalah milik All Vision Optic. (“All Vision Optic”, “kami” dan “kami semua”), di mana ianya adalah sebahagian daripada Kumpulan Syarikat All Vision Optic.

Laman web ini adalah terbuka kepada semua entiti perundangan memesan mana-mana Servis (seperti yang ditakrifkan di bawah) dari platform atas talian tak kira di mana jua lokasi geografi mereka (“Pengguna” atau “anda”). 

All Vision Optic mengendalikan laman web ini serta mana-mana aplikasinya, perisian, produk, pertandingan, atau cabutan hadiah yang membenarkan pengguna menempah, mengaturkan dan menjadualkan Servis (seperti yang dinyatakan selepas ini) dengan pelesenan dan pembekal servis bebas pihak ketiga (seperti yang ditakrifkan di bawah). All Vision Optic sendiri bukanlah salah satu daripada pembekal Servis ini.

Pembekal Servis pihak ketiga adalah dilesenkan dan pembekal servis bebas dengan pengalaman yang mendalam dalam bahagian kepakaran mereka, dan dalam kapasiti sebagai kontraktor, iaitu entiti semula jadi atau undang-undang yang bertindak dalam menjalankan aktiviti profesional komersial atau bebas mereka dalam kesimpulan transaksi yang sah (“Pembekal Servis”).

Terma & Syarat ini akan mengawal akses dan penggunaan oleh mana-mana Pengguna dari dalam mana-mana negara di platform dunia dalam talian untuk Perkhidmatan yang disediakan oleh All Vision Optic.

Sebarang kesilapan dalam penulisan, perkeranian atau lain-lain atau pengabaian dalam apa-apa penulisan, jualan, sebut harga, senarai harga, dan penerimaan tawaran, invois atau dokumen maklumat lain yang dikeluarkan oleh All Vision Optic adalah tertakluk pada pembetulan tanpa apa-apa liabiliti di pihak All Vision Optic.

 1. Perjanjian adalah terikat pada Terma & Syarat berikut

  Penggunaan laman web dan mana-mana aplikasi, perisian, data, produk, pertandingan, cabutan hadiah dan mana-mana servis yang diberikan kepada anda, atau dari, atau melalui laman web All Vision Optic (secara kolektif dipanggil “Servis”),adalah tertakluk pada perjanjian undang-undang antara anda dan All Vision Optic yang mengandungi (a) Terma dan Syarat berikut (b) Polisi Privasi (c) Polisi Kuki dan (d) Polisi Kedai Laman Web (secara kolektif dipanggil “Polisi All Vision Optic”). Jika berlaku konflik antara Terma & Syarat ini dan Polisi All Vision Optic yang lain, Terma & Syarat ini akan diguna pakai.

 2. Meneruskan Perjanjian

  Anda bersetuju yang kami boleh menukar atau mengubah Terma & Syarat ini tanpa sebarang notis dengan mengemaskini posting, dan sebarang perubahan atau pertukaran akan berkuat kuasa serta-merta selepas posting kami, jadi sila lawati bahagian ini setiap kali anda layari laman web ini untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai Terma & Syarat. Penggunaan anda untuk laman web ini menegaskan semula yang anda meneruskan perjanjian pada Terma & Syarat terkini.

 3. Kelayakan dan Akses

  Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dan anda tidak boleh menerima Terma & Syarat sekiranya
  (a) anda di bawah umur 18 tahun, atau
  (b) anda dilarang atau dilarang di bawah undang-undang daripada menggunakan atau mengakses laman web di bawah undang-undang negara di mana anda sedang bermastautin.

  Akses adalah terhad kepada laman web atau/ Servis tertentu yang terhad kepada ahli. Sila rujuk ke bahagian yang bertajuk pendaftaran di bawah. Bagi setiap kes, kami akan nyatakan dengan jelas bahagian daripada laman web atau Servis di mana akses adalah terhad dan terma penggunaan yang berkenaan.

  Akses ke laman web adalah dibenarkan berdasarkan dasar sementara, dan All Vision Optic berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah atau menghentikan laman web atau bahagian tertentu tanpa sebarang notis kepada anda. Kami tidak bertanggungjawab ke atas apa jua sebab laman ini tidak ada pada bila-bila atau pada apa jua tempoh.

  Tertakluk pada undang-undang yang terpakai, kami berhak untuk menggantung atau menamatkan akses ke laman web dan/atau Perkhidmatan tanpa notis kerana tidak mematuhi Polisi All Vision Optic, kerana melanggar hak cipta atau mana-mana hak harta intelektual lain, atau atas sebab lain. Keputusan untuk menamatkan akses individu ke laman web ini atau Servis adalah muktamad dan terikat. 

  Kedai laman web ini hanya terbuka kepada syarikat-syarikat perkhidmatan makanan di Malaysia dan Brunei.

 4. Pendaftaran

  Jika anda mendaftar sebagai Pengguna di laman web ini, All Vision Optic akan memberikan maklumat, seperti nama perniagaan, alamat, alamat emel, maklumat orang yang dihubungi, nombor telefon mudah alih dan/atau nombor telefon.

  Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, anda boleh memilih nama pengguna dan kata laluan. Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah nama pengguna anda dan memastikan kata laluan anda kukuh dan selamat. Sekiranya anda menyedari sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda yang tidak dibenarkan, anda mesti memberitahu All Vision Optic dengan serta-merta.

  Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap bila anda mendaftar dan menggunakan laman web serta Servisnya, dan anda bersetuju yang maklumat anda adalah yang terkini. Anda bersetuju yang All Vision Optic boleh menyimpan dan menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang dijangkakan di bawah Terma & Syarat dan berkaitan dengan Servis yang ditawarkan oleh laman web ini.

 5. Privasi

  All Vision Optic mengambil kira polisi anda dengan serius dan kami akan menggunakan dan melindungi mana-mana maklumat peribadi yang anda berikan di laman web ini selaras dengan Polisi Privasi kami. Walau bagaimanapun, All Vision Optic dikehendaki memberikan maklumat tertentu kepada pihak ketiga dan/atau Pembekal Servis untuk memudahkan permintaan yang ditempatkan di laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pihak ketiga dan/atau Pembekal Servis mengendalikan maklumat peribadi anda, atau sebarang pertikaian berhubung dengan ini mesti ditujukan kepada pihak ketiga dan/atau Pembekal Servis.

 6. Pengeluaran Penyertaan Pengguna

  Tanpa prejudis kepada hak-hak kami yang lain di bawah Terma & Syarat ini atau di undang-undang, All Vision Optic berhak mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis terlebih dahulu untuk menolak untuk menyiarkan, mengecualikan atau mengalih keluar sebarang penyerahan pengguna dari laman web yang melanggar Polisi All Vision Optic.

 7. Mengenal Pasti Pengguna dan Berkongsi Penyertaan Pengguna kepada Pihak Ketiga

  All Vision Optic sepenuhnya akan bekerjasama dengan mana-mana pihak penguat kuasa undang-undang, perintah mahkamah atau sepina yang meminta atau mengarahkan All Vision Optic untuk mendedahkan identiti sesiapa yang menyerahkan penyerahan pengguna. Mengikut undang-undang, kami berhak untuk mengenal pasti mana-mana pengguna kepada pihak ketiga dan/atau mendedahkan apa-apa penyerahan pengguna atau data peribadi kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa penyerahan pengguna melanggar hak harta intelektual mereka atau hak privasi mereka. Kami juga boleh mendedahkan maklumat tersebut sekiranya kami percaya dengan suci hati bahawa penzahiran tersebut semunasabahnya diperlukan untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan All Vision Optic, para pelanggannya atau orang awam.

 8. Keserdehanaan

  Walaupun All Vision Optic tidak mempunyai kewajipan untuk meninjau atau memantau penyerahan pengguna, All Vision Optic mempunyai hak mutlak untuk berbuat demikian mengikut budi bicara mutlaknya. Di samping itu, All Vision Optic berhak untuk mengubah, menyunting, menolak untuk menghantar atau mengalih keluar sebarang penyerahan pengguna dari laman web, secara keseluruhan atau sebahagian, atas sebarang alasan atau tanpa sebab dan tanpa notis terlebih dahulu. Anda bertuju yang All Vision Optic tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk menggunakan atau bertindak kepada mana-mana penghantaran pengguna.

 9. Skop Geografi Laman Web ini

  All Vision Optic mengawal dan mengendalikan laman web ini dari Malaysia. Sekiranya dinyatakan sebaliknya di dalam atau di laman web ini, laman web ini adalah bertujuan untuk mempromosikan hanya produk All Vision Optic/pihak ketiga yang dijual di Malaysia, dan All Vision Optic tidak membuat perwakilan bahawa bahan-bahan dalam laman web ini atau produk yang digambarkan dengannya, sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Semua pelawat ke laman web ini bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang terpakai kepada mereka berkenaan kandungan dan pengendalian laman web ini. Anda bersetuju untuk tidak memaut ke laman web ini daripada laman web yang tidak dikendalikan oleh All Vision Optic, melainkan anda telah memperoleh kebenaran bertulis dari All Vision Optic terlebih dahulu.

 10. Pautan ke Laman Web lain

  Untuk kemudahan dan kesenangan anda, laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web lain dari seluruh dunia yang tidak dikendalikan oleh All Vision Optic. All Vision Optic tidak mempunyai kawalan ke atas laman web ini dan tidak bertanggungjawab untuk ketersediaannya. All Vision Optic tidak mengesahkan, meluluskan atau menaja, atau tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap, apa-apa maklumat atau kandungan yang terdapat di laman web atau mana-mana produk, atau bahan-bahan lain yang tersedia atau tersedia dari laman web tersebut. All Vision Optic tidak bertanggungjawab untuk penyiaran web atau apa-apa bentuk penghantaran yang diterima dari mana-mana laman web yang dipaut. Di samping itu, All Vision Optic tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan atau berkaitan dengan penggunaan kandungan, maklumat, produk, barangan atau perkhidmatan tersebut yang ada pada atau melalui apa-apa yang berkaitan laman web tersebut.


 11. Penafian untuk Kandungan Laman Web ini

  Bahan di laman web ini (termasuk apa-apa grafik, perisian, kandungan digital, cadangan atau bahan lain) dan apa-apa bahan yang disediakan melalui laman web disediakan “sebagaimana adanya” dan tanpa syarat atau jaminan apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat. Sehingga yang dibenarkan mengikut undang-undang yang terpakai, All Vision Optic menafikan semua syarat dan waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan tanpa pelanggaran. All Vision Optic tidak menjamin atau membuat apa-apa perwakilan mengenai penggunaan atau keputusan penggunaan bahan di laman web dari segi ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Bahan di laman web ini mungkin termasuk ketidaktepatan teknikal atau kesilapan tipografi dan mungkin tidak tepat atau menjadi tidak tepat akibat perkembangan yang berlaku selepas tarikh tertentu. All Vision Optic tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan atau mengekalkan maklumat terkini tersebut.

 12. Penafian untuk Kandungan Laman Web ini

  All Vision Optic berusaha untuk mengekalkan laman web ini dan operasinya, tetapi tidak, dan tidak boleh, bertanggung jawab atas hasil dari apa-apa ketidaksempurnaan yang mungkin ada di laman web atau operasinya. Sehingga yang dibenarkan mengikut undang-undang yang terpakai, All Vision Optic menafikan semua syarat dan waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan tanpa pelanggaran. All Vision Optic tidak memberi jaminan bahawa (a) operasi laman web itu akan memenuhi kehendak pengguna; (b) akses ke laman web tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas daripada virus, cacing, kuda trojan atau komponen berbahaya lain, atau bebas dari ketidaksempurnaan atau kesilapan; (c) keputusan yang boleh diperoleh daripada penggunaan laman web adalah tepat atau boleh dipercayai; atau (d) ketidaksempurnaan akan dibetulkan. Anda (dan bukan All Vision Optic) memikul keseluruhan kos semua servis, pembaikan, atau pembetulan yang mungkin diperlukan untuk peralatan dan perisian komputer anda akibat daripada sebarang virus, komponen berbahaya, kesalahan atau sebarang masalah lain yang mungkin anda hasilkan dengan melawat laman web ini.

 13. Had Liabiliti

  Tertakluk pada undang-undang yang terpakai, dalam keadaan apa pun, All Vision Optic, syarikat-syarikat Kumpulan All Vision Optic, pemberi lesen atau pemegang lesen, bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, hukuman atau lain-lain, termasuk keuntungan yang hilang, kecederaan diri dan kerosakan harta benda, yang mungkin disebabkan oleh (a) penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, laman web atau apa-apa bahan di laman web, (b) kelakuan mana-mana pengguna laman web, sama ada dalam kontrak, (termasuk kecuaian) atau sebaliknya, (c) pembekalan atau penggunaan mana-mana produk yang dibekalkan atau dikeluarkan oleh Pembekal Servis yang dipaparkan di laman web.

  All Vision Optic tidak akan bertanggungjawab walaupun All Vision Optic atau wakil sah All Vision Optic telah dinasihatkan mengenai kemungkinan berlakunya kerosakan sedemikian. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh kesilapan, pengabaian, gangguan, kecacatan, kegagalan prestasi, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian atau virus komputer, cacing, kuda trojan atau komponen berbahaya yang lain, atau kerugian yang disebabkan oleh produk yang dibekalkan melalui naungan laman web ini.

  Setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak menghadkan apa-apa cara liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kelalaian kami atau salah nyata atau penyembunyian palsu atau untuk apa-apa liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau terhad oleh undang-undang yang terpakai.

  All Vision Optic tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti yang timbul daripada kandungan mana-mana penyerahan pengguna atau untuk apa jua fitnah, tuduhan, pengabaian, kepalsuan, kelucahan, pornografi, pelanggaran, bahaya, penyalahgunaan, pelanggaran hak harta intelektual, kesilapan atau ketidaktepatan yang terkandung dalam mana-mana penyerahan pengguna.

  Undang-undang yang terpakai mungkin tidak membenarkan pengecualian waranti tertentu atau batasan atau pengecualian liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit. Oleh itu, beberapa had atau pengecualian di atas mungkin tidak tertakluk kepada anda. Bagaimanapun, All Vision Optic tidak mempunyai liabiliti sepenuhnya kepada anda untuk ganti rugi, kerugian, dan punca tindakan sama ada dalam kontrak, tort (termasuk, kecuaian) atau sebaliknya melebihi amaun yang anda bayar, jika ada, untuk mengakses laman web.

 14. Ganti Rugi

  Anda dengan ini bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memegang All Vision Optic, syarikat-syarikat Kumpulan All Vision Optic dan masing-masing ejen, pemegang lesen, pengganti dan penerima, adalah tidak berbahaya, dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, tindakan atau prosiding dalam apa jua bentuk dan dari mana-mana dan semua ganti rugi, liabiliti kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang munasabah, berkaitan dengan atau yang timbul daripada penggunaan laman web, sebarang penggunaan hujah pengguna anda seperti yang dibenarkan dalam Terma & Syarat ini, dan/atau sebarang pelanggaran atau dakwaan pelanggaran mana-mana waranti anda, perwakilan atau perjanjian di bawah ini, dan/atau penggunaan mana-mana pembekal atau produk pihak ketiga yang dipaparkan di laman web ini.

  Apabila menunjukkan minat anda terhadap produk di kedai web All Vision Optic, anda memberi kuasa kepada All Vision Optic untuk memindahkan minat dan butiran anda kepada rakan dagangan pilihan anda. Kedai web ini adalah perkhidmatan daripada All Vision Optic, dan penyempurnaan untuk pesanan anda adalah tanggung jawab rakan perdagangan pilihan anda. All Vision Optic tidak bertanggungjawab untuk kesediaan stok dan masa penghantaran pesanan anda daripada rakan dagangan pilihan anda – ini bergantung pada perjanjian yang anda telah persetujui dengan rakan dagangan pilihan anda.

  All Vision Optic tidak bertanggungjawab ke atas sebarang masalah pembayaran atau penghantaran antara anda dan rakan dagangan pilihan anda. Rakan niaga pilihan anda mungkin memilih untuk tidak membuat penghantaran sekiranya dia mendapati 1) pesanan tidak dibuat dengan syarikat yang berdaftar 2) lokasi penghantaran di luar kawasan rakan niaga 3) adanya masalah pembayaran sebelum ini 4) sebab-sebab lain yang mungkin akan diberitahu oleh rakan niaga selepas pengesahan pesanan anda.

  Rakan dagangan pilihan anda menjual produk kepada anda mengikut terma dan syarat yang dipersetujui antara anda dan rakan dagangan pilihan anda. Sebarang harga yang dinyatakan di dalam kedai web All Vision Optic Food Solutions adalah berdasarkan harga runcit yang disyorkan di pasaran. Harga pembelian sebenar adalah tertakluk pada perjanjian antara anda dan pengedar anda yang mungkin lebih rendah atau tinggi.

 15. Pembatalan

  Polisi All Vision Optic adalah dan akan kekal efektif sehingga ianya ditamatkan. Anda boleh menamatkan Terma & Syarat ini dengan berhenti menggunakan laman web ini dan menghapuskan mana-mana bahan yang diperoleh oleh anda dari laman web ini. Kami boleh menamatkan Polisi All Vision Optic serta-merta, termasuk akses anda ke laman web ini, jika anda melanggar atau gagal mematuhi mana-mana bahan atau peruntukan daripada Terma & Syarat. Setelah penamatan, anda mesti menghentikan penggunaan laman web dan memusnahkan apa-apa dan semua bahan yang diperoleh oleh anda dari laman web.

 16. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Berkenaan

  Terma & Syarat ini dan sebarang pertikaian yang timbul di bawah atau berkaitan dengan Terma & Syarat ini (sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), undang-undang atau sebaliknya) akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Sebarang tindakan, saman atau prosiding undang-undang yang timbul daripada Terma & Syarat ini akan dibawa secara eksklusif ke mahkamah Malaysia, dan anda dengan ini menerima dan mengemukakan kepada bidang kuasa mahkamah Mahkamah Malaysia berkenaan dengan apa-apa tindakan undang-undang, guaman atau prosiding yang timbul daripada Terma & Syarat ini.

 17. Kebolehasingan

  Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati melanggar undang-undang, tidak sah, atau atas sebarang alasan yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan tersebut akan dianggap terhenti daripada Terma & Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan ketetapan yang ada.

 18. Tiada Pengecualian

  Tiada kegagalan pada pihak All Vision Optic untuk menguatkuasakan mana-mana bahagian Terma & Syarat ini akan menjadi penafian mana-mana hak All Vision Optic di bawah Terma & Syarat ini sama ada untuk tindakan masa lalu atau masa depan pihak mana-mana individu. Sama ada penerimaan sebarang dana oleh All Vision Optic atau pergantungan mana-mana individu terhadap tindakan All Vision Optic tidak dianggap sebagai penafian mana-mana bahagian Terma & Syarat ini. Hanya pengecualian bertulis yang ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa All Vision Optic akan mempunyai kesan dari segi undang-undang.